Czas czytania: 4 min

Článek představuje výsledky klinických testů, v nichž bylo hodnoceno, zda může být celulitida (jinak zvaná lipodystrofie) ošetřena v rámci terapie rázovou vlnou.

Úvod

Rázová vlna je vzhledem k prokázaným biologickým účinkům používána při léčbě stále více onemocnění z řady medicínských odvětví. V posledních letech vzrostl zájem o rázovou vlnu nejen ve vnitřním lékařství nebo fyzioterapii, ale rovněž v kosmetologii, kde je využívána na léčbu celulitidy. Lipodystrofie (odborný název pro celulitidu) je primárně kosmetická vada, jež v prvních stádiích nemá vliv na zdravotní stav.

Tvorba celulitidy

Léčba celulitidy je ve většině případů založena na stimulaci buněčného metabolismu a zrychlování mikrocirkulace, a to za použití jak farmakologických prostředků, tak fyzických podnětů. Léčba rázovou vlnou je jednou ze snazších metod, jež nemají žádné vedlejší účinky. Kromě výše uvedených účinků rovněž mechanicky působí na tukovou tkáň. Představovaný výzkum je jeden z mála, který uvádí celulitidu v kontextu terapie tohoto typu.

Cíl výzkumu:

Cílem výzkumu bylo vyhodnocení vlivu rázové vlny na strukturu kožního kolagenu v partiích, v nichž se objevuje celulitida. Vědci si položili otázku, zda lze léčit celulitidu pomocí fyzikální terapie rázovou vlnou. Celulitidu lze léčit mnoha různými způsoby, avšak po zohlednění biologických účinků rázové vlny je možné tuto terapii považovat za adjuvantní pro jakékoli další činnosti.
Popis výzkumu:
Výzkum byl publikován v Clinical Interwentions in Aging v roce 2007. Originální titul článku je: Can cellulite be treated with low-energy extracorporeal shock wave therapy?
Výzkumu se zúčastnilo 21 žen ve věku od 20 do 60 let. Pěti z nich byla diagnostikována celulitida 1. stupně, šesti 2. stupně a deseti celulitida 3. stupně. Pro hodnocení změn mikrostruktury pojivové tkáně a kolagenu byla použita kolagenometrie – ultrazvukové zobrazování. K terapii bylo využito zařízení generující rovinnou rázovou vlnu s hlavicí 25/25 mm a hloubkou penetrace přibližně 5 mm. Hustota energie činila 0,018 mJ/mm2. Rázová vlna byla aplikována na vnější plochu stehen o rozloze přibližně 160 cm2 na každé straně, kde se nacházela celulitida. Celá plocha, na níž byl prováděn výkon, byla rozdělena na 20 čtvercových částí o velikosti 4cm2, na každý z nich bylo aplikováno 100 rázů, což činilo 4000 pulzů v rámci jednoho ošetření. Léčebné výkony byly prováděny 2krát týdně po dobu šesti týdnů. Kritériem pro hodnocení terapie byla výše zmíněná kolagenometrie. V rámci tohoto výzkumu byl získán dvourozměrný obraz hustoty tkáně. Tkáň je dělena na dvě oblasti – škáru, jež se blíží pokožce, a škáru blížící se podkožnímu vazivu. Za zlepšení homogenity v každé z těchto oblastí je 1 bod. Pokud nedojde k žádné změně, 0 bodů. Při zhoršení homogenity je 1 bod odečten. Takto je jeden pacient bodován ve dvou kategoriích.

Stupeň celulitidy

Analýza výsledků kolagenometrie prokázala, že rázová vlna ovlivňuje remodelaci kožního kolagenu u většiny pacientů.

Počet účastnic výzkumu v jednotlivých kategoriích výsledků

Na grafickém ztvárnění lze vidět, že u čtyř pacientek došlo ke zlepšení v obou oblastech, u osmi v jedné oblasti. U dvou osob bylo konečné bodové hodnocení rovno nule. Pět pacientek zaznamenalo zhoršení v jedné oblasti a pouze dvě konstatovaly zhoršení v obou oblastech.
Kromě toho v rámci subjektivního hodnocení ošetření (jak po ukončení 1 série, tak po 2–4 týdnech terapie) většina respondentek konstatovala, že došlo k redukci celulitidy i podkožní tkáně a že se zvýšilo napnutí pokožky. Některé respondentky uváděly jako vedlejší účinek bolest.

Závěry

Na základě provedeného výzkumu lze konstatovat, že rázová vlna výše uvedených parametrů způsobuje remodelaci kolagenových vláken pokožky, čímž dochází k redukci celulitidy. Tento závěr vyplývá jak z objektivního hodnocení prostřednictvím kolagenometrie, tak i ze subjektivního hodnocení pacientů. Je však třeba mít na paměti, že ani rázová vlna nezajišťuje 100% úspěšnost léčby celulitidy. Při výzkumu rovněž nebyly zohledňovány další faktory, např. vypití velkého množství vody, jež by měla z organismu odvádět látky, které rázová vlna uvolňuje. Rovněž může být výhledově prokázáno, že lze účinek ošetření celulitidy zvýšit dodržováním správné životosprávy.